Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn brutoverkoopprijzen in euro, inclusief BTW. De verzendkosten zijn eveneens inclusief BTW.

Van artikelen waarvan de prijs niet is bepaald op het moment van bestelling, geldt de prijs op het moment van facturering. Medianaut behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst alsook de factureringswijze.

 
Belangrijk i.v.m. retourzendingen  

Retourzendingen worden enkel aanvaard als ze vergezeld zijn van een speciaal daartoe aangeleverd formulier waarop de artikelen met aantallen zijn vermeld. Dat formulier kunt u aanvragen via ons contactformulier. Retourzendingen waarvan de artikelen en aantallen niet overeenkomen met wat op het formulier vermeld staat of retourzendingen zonder formulier kunnen wij niet aanvaarden. Oorbellen die retour komen, mogen niet gedragen geweest zijn.

 
Bestellen

Medianaut – 2600 Berchem – info@medianaut.be

 
Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht, en behalve in de gevallen opgesomd hieronder (en in artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht), heeft de klant het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, volgens onderstaande modaliteiten:

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de klant kan herroepen, verstrijkt:

 • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: 7 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt;
 • voor individuele goederen: 7 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;
 • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, 7 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
 • in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 7 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst, niettegenstaande de uitzonderingen voorzien in artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.

Uitoefening van de herroeping:

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Medianaut via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Gevolgen van de herroeping:

ls de klant die de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door Medianaut geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat Medianaut op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van Medianaut terug. Medianaut betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen hem voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Medianaut mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Medianaut heeft medegedeeld, aan Medianaut (of, eventueel, aan degene die door Medianaut uitdrukkelijk gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen), terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 euro De producten dienen volledig én onbeschadigd te worden teruggestuurd en in de originele verpakking naar het adres op de bestelling of bij de oorspronkelijke zending vermeld, en volgens de eventueel bijgevoegde richtlijnen. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voor zover de klant dus nog gebruik wenst te maken van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht, zal hij de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Medianaut zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • 1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; voor dergelijke diensten stemt de klant er door zijn bestelling of aankoop en de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat wordt begonnen met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 7 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • 2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • 3° de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • 4° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • 5° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • 6° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • 7° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • 8° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; voor dergelijke overeenkomsten stemt de klant er door de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden uitdrukkelijk mee in dat begonnen wordt met de uitvoering onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst (en dus nog binnen de principiële herroepingstermijn van 7 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst), en erkent hij hierdoor zijn recht op herroeping te verliezen.

Winkelwagen

0